Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 22.04.2016

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ, 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії 22 квітня 2016 року, початок зборів об 14:00 годині.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2015 рік.
  3. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2015 рік.
  4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2015 рік.
  5. Затвердження річного звіту Компанії за 2015 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2015 році.
  7. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.

Річні загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: м.Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, приміщення актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 13 год: 15хв., час закінчення реєстрації – 13год. 45хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Компанії – 18 квітня 2016 року станом на 24 год.00 хв.

Пропозиції до порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, відбувається за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 8 год. 00хв. до 12год 00хв. в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії:

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 141448 76874
Основні засоби 25742 28809
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15474 9422
Сумарна дебіторська заборгованість 40251 26032
Грошові кошти та їх еквіваленти 55126 11047
Нерозподілений прибуток 41113 28520
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 74373 22314
Чистий прибуток (збиток) 12593 5472
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 367 319

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 18.03.2016)