Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 28.02.2017

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії 28 лютого 2017 року, початок зборів об 11 год.00 хв.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
  2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
  4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.
  5. Про обрання членів Наглядової ради Компанії.
  6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Позачергові загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні актового залу № 55. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10 год.15 хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії – 22 лютого 2017 року станом на 24 год.00 хв.
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.urga.com.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день зборів в місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Наглядова Рада

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 28 лютого 2017 року:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на позачергових загальних зборах обрати лічильну комісію у складі: Гічко Сергія Олеговича – голова лічильної комісії, обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Галінського Олександра Івановича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Безсонову Олену Володимирівну.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Голосування на позачергових загальних зборах Компанії з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетень повинен містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на позачергових загальних зборах бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Компанії зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Компанії.

3. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
Проект рішення:
Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборів акціонерів: – доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
– провести загальні збори акціонерів без перерви.
– виступи з питань порядку денного – до 5 хв.,
– заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.

4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.
Проект рішення:
Припинити з 28 лютого 2017 року повноваження Наглядової ради Компанії у складі голови Наглядової ради – Тіпайло Миколи Степановича, члена Наглядової ради Лінь Андрія Вікторовича та члена наглядової ради Гринштейн Влада.

5. Про обрання членів Наглядової ради Компанії.
Проект рішення:
Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Компанії, обраними позачерговими загальними зборами 28 лютого 2017 року. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Компанії – Генерального директора Компанії Галінського Олександра Івановича.

Наглядова Рада

(Дата розміщення на сайті: 25.01.2017)