Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2015

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ, 14372024, повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії 24 квітня 2015 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2014 рік.
  3. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2014 рік.
  4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2014 рік.
  5. Затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2014 році.
  7. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.
  8. Затвердження положень про Загальні збори Компанії, Наглядову раду Компанії та Ревізора Компанії.
  9. Про припинення повноважень Ревізора Компанії та обрання нового Ревізора Компанії.

Загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів -10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Компанії – 20 квітня 2015 року.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів відбувається за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, а у день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник юридичного відділу Пастух Вікторія Віталіївна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії:

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 76874 69380
Основні засоби 54446 46961
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9422 5592
Сумарна дебіторська заборгованість 26032 20085
Грошові кошти та їх еквіваленти 11047 7046
Нерозподілений прибуток 28520 23048
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22314 20370
Чистий прибуток (збиток) 5472 -8045
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 319 299

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 16.03.2015)