Про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2020. (Дата розміщення 13.03.2020)

csm_contract_129551cd42

УРГА 2020 (Підписано ЕЦП)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

МААК «УРГА» 24 квітня 2020 року

 

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження Компанії: 25015, Кіровоградська обл.,  м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії (надалі – збори), які відбудуться  24  квітня 2020 року об 11 год.00 хв. за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні  актового залу № 55.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів з 10 год.15 хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 45 хв. Місцем реєстрації акціонерів є адреса за якою будуть проводитися збори акціонерів Компанії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Компанії –   17 квітня 2020 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії:

Порядок денний

 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.
 2. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2019 рік.
 4. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2019 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2019 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.
 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.
 9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Компанії.
 10. Затвердження умови трудових та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Компанії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, додаткових угод та додатків до договорів з членами Наглядової ради.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua.

За даними ПАТ « Національний депозитарій України», загальна кількість простих іменних акцій Компанії складає 868 600 (вісімсот шістдесят вісім тисяч шістсот) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Компанії складає 820 827 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів,  акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні та робочий час Компанії з 8:30 до 17:30 год.  за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77,  а також в день проведення зборів  у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Галінський Олександр Іванович.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Компанії, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Компанії, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Компанія до початку загальних зборів у встановленому нею порядку зобов’язана надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі у зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Компанії може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії (тисяч гривень):

 

Найменування показника

 

Період
Звітний Попередній
Усього активів 224193 225647
Основні засоби (за залишковою вартістю) 52690 16731
Запаси 49957 63504
Сумарна дебіторська заборгованість 56090 73797
Грошові та їх еквіваленти 58997 66713
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 100619 71040
Власний капітал 126581 97002
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 97612 128645
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 30654 3582
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 35,29127 4,19641

Наглядова рада

 


 

Проекти рішень

з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, які призначені

на 24 квітня 2020 року:

 

 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії  обрати лічильну комісію у складі однієї особи Пастух Вікторії Віталіївни – Голова лічильної комісії. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Компанії Галінського Олександра Івановича, та обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Безсонову Олену Володимирівну.

 

 1. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Проект рішення:

Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент річних  загальних зборів акціонерів Компанії: – доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;- провести річні загальні збори акціонерів Компанії без перерви;- виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; – заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити  звіт Наглядової ради Компанії за 2019 рік.

 

 1. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Компанії за 2019 рік.

 

 1. Затвердження річного звіту Компанії за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Компанії за 2019 рік.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

- 2,7%, що становить  827 651,24 грн.  прибутку Компанії направити на виплату дивідендів  акціонерам Компанії за 2019 рік;

- 48,3 %, що становить  14 805 761,16 грн.  прибутку Компанії направити на формування Резервного фонду Компанії;

- 49 %,  що становить  15 020 337,41 грн прибутку Компанії направити на формування Фонду відтворення основних виробничих фондів Компанії.

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

 

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Компанією значних правочинів протягом одного року, тобто до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Компанії, що мають наступний характер:

 • кредитні та депозитні угоди;
 • кредитний договір або договори та додатки, додаткові угоди до них  з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647 на придбання або кредитування  літаків на суму 11 000 000 доларів США;
 • договори про надання банківської гарантії та договори про надання безвідкличної тендерної банківської гарантії (в тому числі, що укладатимуться з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647);
 • угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
 • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди будівельного підряду;
 • договори лізингу повітряних суден, що укладатимуться з суб’єктами господарювання юридичними особами резидентами та нерезидентами України;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Компанії.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 800 000 000 (вісімсот  мільйонів) гривень.

Надати Генеральному директору Компанії  повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка оформлюється відповідним рішенням (протоколом) Наглядової ради Компанії.

 

 1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.

Проект рішення:

Припинити з 24  квітня 2020 року  повноваження членів Наглядової ради  Компанії Тіпайло М.С., Роговської А.О., Лінь А.В.

 

 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Компанії .

Проект рішення:

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення  з даного питання не передбачений.

 

 1. Затвердження умови трудових та цивільно–правових договорів з членами Наглядової ради Компанії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, додаткових угод та додатків до договорів з членами Наглядової ради.

 

Проект рішення:

Затвердити  умови трудових та цивільно–правових договорів з членами Наглядової ради Компанії, встановити розмір їх винагороди згідно штатного розпису та згідно цивільно-правових договорів. Обрати Галінського О.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.