Повідомлення про повторне проведення річних загальних зборів акціонерів 18.11.2014

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

У зв’язку з тим, що річні загальні збори Приватного акціонерного товариства “Міжнародна акціонерна авіаційна компанія “УРГА”, призначені на 25 квітня 2014р., не відбулися, через відсутність кворуму, Приватне акціонерне товариство “Міжнародна акціонерна авіаційна компанія “УРГА” (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ. 14372024, повідомляє про повторне проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії 18 листопада 2014 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
 2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.
 3. Звіт Наглядової ради Компанії за 2013 рік.
 4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.
 5. Затвердження річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Компанії в 2013 році.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Компанії.
 8. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.
 9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії.
 10. Внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 11. Визначення уповноваженої особи на здійснення всіх передбачених чинним законодавством дій з проведення державної реєстрації змін до статуту Компанії.
 12. Про дострокове припинення членів Наглядової ради Компанії, та обрання нових членів Наглядової ради Компанії.

Загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів -10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Компанії – 12 листопада 2014 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник генерального директора по фінансово-економічній діяльності Безсонова Олена Володимирівна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників • належним чином оформлену довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 69380 69949
Основні засоби 46961 40935
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5592 5078
Сумарна дебіторська заборгованість 20085 19571
Грошові кошти та їх еквіваленти 7046 1985
Нерозподілений прибуток 23048 31093
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 20370 12894
Чистий прибуток (збиток) -8045 14367
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 299 337

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 01.10.2014)