Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 16.04.2013

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2013 року, початок зборів об 11:00 годині.

Порядок денний:

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Товариства в 2012 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2012 рік,
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Товариства.
  8. Про прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Товариством.
  9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів -10:15, час закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10.04.2013 року. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Товариства, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник генерального директора по фінансово-економічній діяльності Безсонова Олена Володимирівна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 66343 84162
Основні засоби 42649 43582
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5030 13153
Сумарна дебіторська заборгованість 16104 10795
Грошові кошти та їх еквіваленти 1985 1541
Нерозподілений прибуток 31093 43654
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9288 14546
Чистий прибуток (збиток) 10607 15076
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 340 397

Наглядова Рада Товариства

(Дата розміщення на сайті: 13.03.2013)