Повідомлення про річну інформацію емітента

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА».

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.

1.3. Місцезнаходження емітента: 25005 м.Кіровоград вул. Добровольського, 1а.

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14372024.

1.5. Міжміський код та телефон: 0522-35-35-04.

1.6. Серія і номер виписки з ЄДР емітента: ААВ №132388.

1.7. Дата державної реєстрації: 21.08.1993.

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.urga.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний   попередній
Усього активів 84162 80225
Основні засоби (за залишковою вартістю) 43582 37384
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13264 11714
Сумарна дебіторська заборгованість 10795 12588
Грошові кошти та їх еквіваленти 1541 3194
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 43654 39972
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 14546 14291
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 17.35667000 26.23878000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 17.35667000 26.23878000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 868600 868600
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 
загальна номінальна вартість 
у відсотках від статутного капіталу
-
-
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду     - -
Вартість чистих активів 69616 65934

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників Інформація про посадових осіб емітента: Генеральний директор Галінський Олександр Іванович, Головний бухгалтер Перекос Оксана Валеріівна, Голова наглядової ради Ставицький Анатолій Борисович, Член наглядової ради Ушакова Валентина Григорівна, Член наглядової ради Махлай Людмила Іванівна, Ревізор Сардіна Галина Григорівна.

Інформація про засновників емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ». Частка в статутному капіталі 94.5%. Lyktos Group of Companies Inc. Частка в статутному капіталі 5.5%.

4. Інформація про цінні папери емітента: Акції. Форма випуску – Бездокументарна. Кількість цінних паперів 868600шт. Номінал одного цінного папера 2.00 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100.00%. В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, за звітний період не відбувалося.

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2011

7. Інформація про дивіденди: Сума нарахованих дивідендів за простими акціями: 2010 – 10849261.50 грн, 2011 – 10768747.50 грн. Нараховані дивіденди на одну акцію: 2010 -12,49 грн., 2011 – 12,40 грн. Сума виплачених дивідендів: 2010 – 9926620.00 грн., 2011 – 0,00 грн. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 2010 – 01.01.2011, 2011 – 01.01.2012. Дата виплати дивідендів: 2010 – 01.05.2011, 2011 – 01.06.2012.

8. Інформація щодо аудиторського висновку ТОВ «Аудиторська фірма «Всеукраїнський Центр Аудиту». Код ЄДРПОУ 31926156. 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки,5а. Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2907 від 23.04.2002р., видане Аудиторською Палатою України.

На нашу думку внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти ПрАТ «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» не відображають достовірно й справедливо фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності за 2011 рік. Аудиторський висновок – негативний. Звіт стосовно інших юридичних та регулятивних вимог. Інформація щодо активів, зобов’язань, власного капіталу Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» в фінансовій звітності не розкрита в усіх суттєвих аспектах. Ведення бухгалтерського обліку та класифікація всіх видів активів не відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема П(с)БО в Україні: 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси». 10 «Дебіторська заборгованість», 11 «Зобовязання».

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 29.04.2012.

10. Підпис.
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 10.2. Найменування посади. Генеральний директор Галінський Олександр Іванович.