Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 28.04.2011

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство “МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “УРГА” (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольского, 1а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2011 року, початок зборів об 11:00 годині.

Перелік питань, що виносяться па голосування:

  1.  Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  2.  Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
  3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
  4.  Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
  5.  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
  6.  Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Товариства в 2010 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2010 рік,
  7.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Товариства.
  8.  Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та закрите (приватне) розміщення акцій.
  9.  Про прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Товариством.
  10.  Затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добро-нольского, 1а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10:15, час закінчення рссстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 22.04.2011 року.

Порядок ознайомлення акціонерів і матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів – за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні генерального директора Товариства, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Васильєва О.М.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)

Найменування показника Період
звітний   попередній
Усього активів 80225 67076
Основні засоби 37384 33850
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11466 7372
Сумарна дебіторська заборгованість 12588 7802
Грошові кошти та їх еквіваленти 3194 4008
Нерозподілений прибуток 39972 28662
Власний капітал 65934 54624
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 14291 12452
Чистий прибуток (збиток) 22791 16401
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 403 416

Генеральний директор МААК «УРГА»

(Дата розміщення на сайті: 25.03.2011)