Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 21.04.2017

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії 21 квітня 2017 року, початок зборів об 11 год.00 хв.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.
  2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік.
  5. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік.
  6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік.
  7. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.
  8. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2016 році.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Компанією протягом одного року, надання повноважень на укладання таких правочинів
  10. Про внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Компанії.

Річні загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні актового залу № 55. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – 10 год.15хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Компанії – 14 квітня 2017 року станом на 24 год.00 хв.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.urga.com.ua.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів Компанії, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25005, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день зборів в місці проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії:

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 208929 141448
Основні засоби 22128 25742
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 35623 15474
Сумарна дебіторська заборгованість 92356 40251
Грошові кошти та їх еквіваленти 47624 55126
Нерозподілений прибуток 68201 41113
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 114766 74373
Чистий прибуток (збиток) 27088 12593
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 351 367

Наглядова Рада Товариства

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, призначених на 21 квітня 2017 року:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії обрати лічильну комісію у складі: Гічко Сергія Олеговича – голова лічильної комісії, обрати головою річних загальних зборів акціонерів Компанії Галінського Олександра Івановича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Безсонову Олену Володимирівну.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетень повинен містити інформацію визначену у ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Компанії зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Компанії.

3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Проект рішення: Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів Компанії:
— доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
— провести річні загальні збори акціонерів Компанії без перерви;
— виступи з питань порядку денного – до 5 хв.;
— заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Компанії за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Компанії за 2016 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Компанії за 2016 рік та висновки Ревізора Компанії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Компанії за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2016 році.

Проект рішення: Дивіденди акціонерам Компанії за 2016 рік не виплачуються:
— 50% прибутку Компанії направити на формування Резервного фонду Компанії;
— 50% прибутку Компанії направити на формування Фонду відтворення основних виробничих фондів Компанії.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Компанією протягом одного року, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Компанією протягом одного року, тобто до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Компанії, що мають наступний характер:
• кредитні та депозитні угоди;
• договори про надання банківської гарантії та договори про надання безвідкличної тендерної банківської гарантії (в тому числі, що укладатимуться з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647);
• угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди будівельного підряду;
• договори лізингу повітряних суден, що укладатимуться з суб’єктами господарювання юридичними особами резидентами та нерезидентами України;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
• договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Компанії.
Надати Генеральному директору Компанії повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням (протоколом) Наглядової ради Компанії.

10. Про внесення змін до статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Компанії.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Компанії Галінського Олександра Івановича, на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Компанії.

Наглядова Рада Компанії

(Дата розміщення на сайті: 17.03.2017)