Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29.05.2012

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» (надалі — Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольского, 1а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 29.05.2012 року, початок зборів об 11:00 годині.

Перелік питань, що виносяться па голосування:

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
  4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Товариства в 2010 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2011 рік,
  7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Товариства.
  8. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства, обрання нового ревізора Товариства.
  9. Про прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Товариством.
  10. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та обрання члена Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів Товариства будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добро-нольского, 1а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів — 10:15, час закінчення рссстрації — 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства — 24.05.2012 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів — за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні генерального директора Товариства, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник генерального директора по фінансово-економічній діяльності Безсонова О.В.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 84162 80225
Основні засоби 43582 37384
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13264 11466
Сумарна дебіторська заборгованість 9910 12588
Грошові кошти та їх еквіваленти 1542 3194
Нерозподілений прибуток 43654 39972
Власний капітал 69616 65934
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 14546 14291
Чистий прибуток (збиток) 15076 22791
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 381 403

Генеральний директор МААК «УРГА»

(Дата розміщення на сайті: 25.04.2012)