Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, призначених на 25 серпня 2022 року. (Дата розміщення 09.08.2022)

csm_contract_129551cd42

Проекти рішень на збори на 2022 рік

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії, призначених на 25 серпня 2022 року:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії обрати лічильну комісію у складі однієї особи Кубрака Дениса Олександровича – Голова лічильної комісії. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Компанії Галінського Олександра Івановича, та обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Пастух Вікторію Віталіївну.

2. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
Проект рішення:
Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів Компанії: – доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;- провести річні загальні збори акціонерів Компанії без перерви;- виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; – заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Компанії за 2021 рік.

4. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Компанії за 2021 рік.

5. Затвердження річного звіту Компанії за 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Компанії за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2021 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення:
Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Компанією значних правочинів протягом одного року, тобто до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Компанії, що мають наступний характер:
• кредитні та депозитні угоди;
• кредитний договір або договори та додатки, додаткові угоди до них з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647 на придбання або кредитування літаків на суму 11 000 000 доларів США;
• договори про надання банківської гарантії та договори про надання безвідкличної тендерної банківської гарантії (в тому числі, що укладатимуться з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647);
• угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди будівельного підряду;
• договори лізингу повітряних суден, що укладатимуться з суб’єктами господарювання юридичними особами резидентами та нерезидентами України;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
• договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Компанії.
Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.
Надати Генеральному директору Компанії повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка оформлюється відповідним рішенням (протоколом) Наглядової ради Компанії.