Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року

info_c

(завантажити в pdf-форматі)

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження Компанії: 25015, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії (надалі – збори), які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11 год.00 хв. за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні актового залу № 55.
Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів з 10 год.15 хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 45 хв. Місцем реєстрації акціонерів є адреса за якою будуть проводитися збори акціонерів Компанії. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Компанії – 18 квітня 2018 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії:

 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.
 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік.
 4. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік.
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2017 рік.
 6. Затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
 8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.
 9. Обрання членів Наглядової ради Компанії.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом одного року, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua.
За даними переліку акціонерів Компанії, складеному Центральним депозитарієм України станом на «06» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Компанії складає 868 600 (вісімсот шістдесят вісім тисяч шістсот) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Компанії складає 820 827 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Компанії, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Компанії, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Компанія до початку загальних зборів у встановленому нею порядку зобов’язана надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі у зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Компанії може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії (тисяч гривень):

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 190295 208929
Основні засоби 19508 22128
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 41947 35623
Сумарна дебіторська заборгованість 71149 92356
Грошові кошти та їх еквіваленти 53027 47624
Нерозподілений прибуток 67458 68201
Статутний капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 96875 114766
Чистий прибуток (збиток) 4675 27088
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 337 351

Наглядова Рада

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії обрати лічильну комісію у складі: Гічко Сергія Олеговича – голова лічильної комісії, обрати головою річних загальних зборів акціонерів Компанії Галінського Олександра Івановича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Безсонову Олену Володимирівну.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.

Проект рішення: Бюлетень повинен містити інформацію визначену у ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів Компанії бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Компанії зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Компанії. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів Компанії: – доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;- провести річні загальні збори акціонерів Компанії без перерви;- виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; – заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Компанії за 2017 рік.

4.Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Компанії за 2017 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Компанії за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Компанії за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:
– дивіденди акціонерам Компанії за 2017 рік не виплачуються:
– 50% прибутку Компанії направити на формування Резервного фонду Компанії;
– 50% прибутку Компанії направити на формування Фонду відтворення основних виробничих фондів Компанії.

8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії.

Проект рішення: Припинити з 24 квітня 2018 року повноваження Наглядової ради Компанії у складі Голови Наглядової ради – Тіпайло Миколи Степановича, члена Наглядової ради Лінь Андрія Вікторовича та члена Наглядової ради Роговської Аліни Олександрівни.

9. Обрання членів Наглядової ради Компанії.

Проект рішення: Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено. Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Компанії, обраними річними загальними зборами 24 квітня 2018року. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Компанії – Генерального директора Компанії Галінського Олександра Івановича.

11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом одного року, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Компанією значних правочинів протягом одного року, тобто до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Компанії, що мають наступний характер:
• кредитні та депозитні угоди;
• договори про надання банківської гарантії та договори про надання безвідкличної тендерної банківської гарантії (в тому числі, що укладатимуться з публічним акціонерним Компанією акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» код ЄДРПОУ 20953647);
• угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди будівельного підряду;
• договори лізингу повітряних суден, що укладатимуться з суб’єктами господарювання юридичними особами резидентами та нерезидентами України;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
• договори комерційної концесії та спільної діяльності.
Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Компанії.
Надати Генеральному директору Компанії повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням (протоколом) Наглядової ради Компанії.

Наглядова Рада Компанії

(Дата розміщення на сайті 16 березня 2018р.)