Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів МААК «УРГА» 25 серпня 2022 року. (Дата розміщення 25.07.2022)

images

Повідомлення на збори на 25.08.2022
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

МААК «УРГА» 25 серпня 2022 року

 Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження Компанії: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії (надалі – збори), які відбудуться 25 серпня 2022 року об 11 год.00 хв. за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1-А, в приміщенні актового залу № 55.
Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів з 10 год.15 хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 45 хв. Місцем реєстрації акціонерів є адреса за якою будуть проводитися збори акціонерів Компанії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Компанії – 19 серпня 2022 року станом на 24 год.00 хв.
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Компанії:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Компанії.
  2. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.
  3. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2021 рік.
  4. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2021 рік.
  5. Затвердження річного звіту Компанії за 2021 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2021 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
  7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua.

За даними ПАТ « Національний депозитарій України», загальна кількість простих іменних акцій Компанії складає 868 600 (вісімсот шістдесят вісім тисяч шістсот) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Компанії складає 820 827 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні та робочий час Компанії з 9:00 до 17:00 год. за адресою: 25015, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка 1-А, кабінет 77, а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: www.urga.com.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Заступник генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Компанії, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Компанії, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Компанія до початку загальних зборів у встановленому нею порядку зобов’язана надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі у зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Компанії може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії (тис. грн.):

Найменування показника

 

Період
Звітний Попередній
Усього активів 264895 243058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 71473 50666
Запаси 48276 42192
Сумарна дебіторська заборгованість 103385 73912
Грошові та їх еквіваленти 34794 68548
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 123550 112049
Власний капітал 164318 152817
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 17372 17372
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 100577 90241
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 12502 27064
Середньорічна кількість акцій (шт.) 868600 868600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 14, 39328 31, 15819

НАГЛЯДОВА РАДА МААК «УРГА»